گام های شما در سامانه معلم یاب

عضویت در سامانه

1

تکمیل رزومه

۲

ثبت درخواست های شغلی

۳

شرکت در مصاحبه و کسب یا افزایش مهارت ها (در صورت تمایل)

۴

انتخاب فرصت شغلی

۵